Výtvarný obor

Škola vítá všechny žáky se zájmem o výtvarnou tvorbu, kterým v rámci výuky nabízíme ucelené výtvarné vzdělání vycházející ze školního vzdělávacího programu. Žáci jsou vedeni k rozvíjení svých schopností v celé šíři výtvarných technik a postupů, jak klasických, tak i současných. Výuka výtvarného oboru zahrnuje všechny techniky  jako je malba, kresba, grafika, linoryt, textilní techniky a další. Při výuce nejmladších žáků napomáháme hrou vytvářet tvůrčí atmosféru podporující spontánní projev dětí. V základním studiu se jedná o promyšlené skladby navazujících úkolů, které svojí variabilitou umožňují zařazení všech vyučovaných činností a současně vedou žáky k samostatnému výtvarnému myšlení. Celý obsah studia doplňuje teorie výtvarné kultury, která je propojena s praktickou výukou. 

Výsledky společné práce našeho výtvarného oboru jsou prezentovány nejen v budovách školy, ale i na pravidelných výstavách na brandýském zámku nebo v Oblastním muzeu v Arnoldinovském domě. Žáci se pravidelně účastní různých výtvarných soutěží a přehlídek. Rovněž spolupracují s ostatními obory naší ZUŠ v rámci společných mezioborových projektů. Starší žáci, kteří mají zájem se výtvarným činnostem věnovat i ve svém profesním životě,  jsou připravováni pro studium na středních výtvarných školách. Výtvarný obor zahrnuje plošnou, prostorovou a také keramickou tvorbu. 

Do výtvarného oboru jsou přijímány děti od 1. třídy základní školy. Jsou zařazovány do ročníků podle věku.

Studium je po absolvování dvou let přípravného studia rozděleno do dvou stupňů. I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý.

Absolventi I. a II. stupně vystavují svoje absolventské práce samostatně v rámci výstav výtvarného oboru.

Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli věku 18let a nadále studují.  Výdělečně činným osobám vzdělání neposkytujeme.

Žáci jsou do výtvarného oboru přijímáni na základě talentové zkoušky.

Přihlášku je nutné podat do 30. dubna. 


Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Petra Jarčičová učitelka keramická tvorba
MgA. Veronika Králová učitelka výtvarná tvorba